خدمات ثبت مالیت فکری

IPpractice1

تخصص ما در زمینه های زیر میباشد:

 • اختراع ثبت شده
 • علامت تجاری
 • حق چاپ
 • اسرار تجارت
 • نشان تجاری
 • حفاظت از گونه های گیاهی
 • طراحی صنعتی

کادر متخصصین ما همواره آمادی ارائه خدمات مشاوره و همکاری به مشتریان در زمینه های آورده شده در ذیل می باشند

 • ثبت املاک فکری
 • صدور مجوز و موافقت نامه های توسعه
 • توزیع و ترتیبات استراتژیک همکاری
 • مشاوره جهت ثبت اختراع و همکاری برای تهیه پیش نویس
 • انتقال تکنولوژی
 • اختلافات حقوقی و اجرایی
خدمات ثبت مالکیت فکری
اختراع ثبت شده
علامت تجاری
حق چاپ
نشان جغرافیایی
حفاظت از گونه های جدید گیاهی
طرح های صنعتی